ระบบกำลังประมวลผล
โปรดรอ สักครู่...

Logo

          สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ซึ่งได้รับมอบหมายจาก “กองทุนประกันวินาศภัย” ขอแจ้งให้ท่าน ในฐานะผู้เอาประกันภัยไว้กับบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) ทราบว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 1936/2564 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) โดยได้แต่งตั้งให้ “กองทุนประกันวินาศภัย” เป็นผู้ชำระบัญชี ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป (link คำสั่ง)


อ่านต่อหน้าถัดไป (ปัดหน้าจอ) >>

          อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ท่าน ในฐานะผู้เอาประกันภัยไว้กับบริษัท เอเชียฯ สามารถเลือกแนวทางในการบริหารความเสี่ยงตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ทำไว้กับบริษัท เอเชียฯ ได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว ท่านสามารถแสดงเจตนา ผ่านช่องทาง web application นี้ เพื่อเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ประกันภัยที่ท่านถืออยู่ ให้เป็นไปตามแนวทางหนึ่งแนวทางใดที่ท่านเลือก ซึ่งได้กำหนดแนวทางให้ความช่วยเหลือท่านเป็น 3 กรณี ดังนี้


อ่านต่อหน้าถัดไป (ปัดหน้าจอ) >>

กรณีที่ 1

ผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหายแล้ว

 • กรณีที่ได้ยื่นเรียกร้องความเสียหายต่อบริษัทแล้ว ให้ยื่นขอรับชำระหนี้จากกองทุนประกันวินาศภัย โดยกองทุนประกันวินาศภัยจะเข้ารับช่วงจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามที่ได้มีการอนุมัติค่าสินไหมทดแทนไว้แล้ว
 • กรณีที่ยังไม่ได้ยื่นเรื่องเรียกร้องความเสียหายต่อบริษัท ให้ยื่นขอรับชำระหนี้จากกองทุนประกันวินาศภัย โดยกองทุนประกันวินาศภัยจะพิจารณาจำนวนเงินที่จะได้รับตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

กรณีนี้ ท่านสามารถติดต่อกองทุนประกันวินาศภัยได้ตามช่องทางที่กองทุนประกันวินาศภัยกำหนด
และท่านสามารถติดต่อสำนักงาน คปภ. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยประสานและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ และผู้มีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันภัย ในการรับเอกสารหลักฐานการขอรับชำระหนี้ เพื่อส่งต่อให้กับกองทุนประกันวินาศภัย ต่อไป


อ่านต่อหน้าถัดไป (ปัดหน้าจอ) >>

กรณีที่ 2

ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) ที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ ท่านสามารถเลือกใช้สิทธิได้ ดังนี้

 • 1) ซื้อประกันภัยใหม่กับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะให้ความคุ้มครองเฉพาะภาวะโคม่า ในวงเงินความคุ้มครอง 300,000 บาท ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี ทั้งนี้ หากผู้เอาประกันภัยมีอายุเกินกว่า 60 ปี (61 – 99 ปี) จะได้รับวงเงินความคุ้มครอง 30,000 บาท โดยมีเบี้ยประกันภัย 300 บาท (โอนเบี้ยประกันภัยส่วนที่เหลือจากกรมธรรม์ประกันภัยเดิม หากเบี้ยประกันภัยส่วนที่เหลือไม่ถึง 300 บาท ระยะเวลาคุ้มครองจะปรับลดลง)

  หมายเหตุ : เงื่อนไขการรับประกันภัยดังกล่าวข้างต้น และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กำหนด

กรณีนี้ ให้ท่านติดต่อไปยังบริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตามช่องทาง online ที่บริษัทกำหนดโดยตรง และเมื่อข้อมูลครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด บริษัทจะออก E-Policy ให้กับท่านต่อไป โดยท่านไม่ต้องติดต่อยื่นขอรับชำระหนี้จากกองทุนประกันวินาศภัย


อ่านต่อหน้าถัดไป (ปัดหน้าจอ) >>

กรณีที่ 2 (ต่อ)

 • 2) ขอรับคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือจากกองทุนประกันวินาศภัย โดยกองทุนประกันวินาศภัยจะคืนเบี้ยประกันภัย ให้ตามส่วนระยะเวลาความคุ้มครองที่เหลืออยู่

  กรณีนี้ ท่านสามารถติดต่อกองทุนประกันวินาศภัยได้ตามช่องทางที่กองทุนประกันวินาศภัยกำหนด
  และท่านสามารถติดต่อสำนักงาน คปภ. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยประสานและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ และผู้มีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันภัย ในการรับเอกสารหลักฐานการขอรับชำระหนี้ เพื่อส่งต่อให้กับกองทุนประกันวินาศภัย ต่อไป


อ่านต่อหน้าถัดไป (ปัดหน้าจอ) >>

กรณีที่ 3

ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยประเภทอื่น ๆ ที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ ท่านสามารถเลือกใช้สิทธิได้ ดังนี้

 • 1) ซื้อประกันภัยใหม่กับบริษัทประกันวินาศภัยที่เข้าร่วมโครงการ โดยนำกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังมีผลบังคับอยู่ไปยื่น โดยบริษัทที่เข้าร่วมโครงการจะนำเบี้ยประกันภัยส่วนที่เหลืออยู่ในกรมธรรม์ประกันภัยมารวมเป็นค่าเบี้ยประกันภัยใหม่ได้ทุกประเภทกรมธรรม์ประกันภัย
            

  กรณีมีกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แสดงกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย 10% ของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับใหม่ แต่ไม่เกิน 500 บาท ยกเว้นกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

  กรณีนี้ ท่านสามารถติดต่อไปยังบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ ที่ท่านประสงค์จะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยได้โดยตรง โดยท่านไม่ต้องติดต่อยื่นขอรับชำระหนี้จากกองทุนประกันวินาศภัย


อ่านต่อหน้าถัดไป (ปัดหน้าจอ) >>

กรณีที่ 3 (ต่อ)

 • 2) ขอรับคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือจากกองทุนประกันวินาศภัย โดยกองทุนประกันวินาศภัยจะคืนเบี้ยประกันภัย ให้ตามส่วนระยะเวลาตามความคุ้มครองที่เหลืออยู่

  กรณีนี้ ท่านสามารถติดต่อกองทุนประกันวินาศภัยได้ตามช่องทางที่กองทุนประกันวินาศภัยกำหนด
  และท่านสามารถติดต่อสำนักงาน คปภ. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยประสานและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ และผู้มีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันภัย ในการรับเอกสารหลักฐานการขอรับชำระหนี้ เพื่อส่งต่อให้กับกองทุนประกันวินาศภัย ต่อไป


รับทราบข้อมูล สิทธิ และขั้นตอนการดำเนินการ